Budowa farm fotowoltaicznych na podstawie umowy EPC

01

Realizujemy wszystkie etapy budowy i montażu farm słonecznych. Posiadamy wykwalifikowany personel
i specjalistyczny sprzęt

02
Spółka działa 12 lat w branży energetyki słonecznej
Solar Partnership Group

Generalna firma wykonawcza
01
Helios Strategia Polska
Realizujemy projekty budowy elektrowni słonecznych o różnej skali i poziomach trudności
Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Helios Strategia, która rozwija projekty energetyczne na trzech kontynentach.
Od 2017 roku umożliwiamy zrównoważony rozwoju energii słonecznej w Polsce. Chcemy udostępnić każdemu człowiekowi przyjazną dla środowiska energię.
Solar Partnership Group
W odróżnieniu od energii elektrycznej produkowanej za pomocą konwencjonalnych metod, prąd pozyskiwany ze słońca jest darmowy i praktycznie nieograniczony. Z tego powodu instalacje fotowoltaiczne uznawane są nie tylko za ekologiczne oraz wydajne źródło zasilania budynków, ale również postrzega się je jako pomysł na dochodowy i praktycznie bezobsługowy biznes. Poniżej odpowiadamy na wszystkie najważniejsze pytania dotyczące budowy farm solarnych, kosztów oraz opłacalności takiej inwestycji.

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Stosunkowo nowy w naszym kraju typ przedsięwzięcia, jakie stanowi budowa farm fotowoltaicznych, z roku na rok zyskuje coraz większe grono zwolenników. Elektrownie tego rodzaju buduje się z myślą o dystrybucji wyprodukowanej energii do sieci lub zasilaniu dużych obiektów – np. zakładów przemysłowych. Farmy fotowoltaiczne są więc inwestycjami lokalizowanymi na odpowiednio dużych powierzchniach – minimum kilku hektarów. Moc takiej elektrowni wynosi od kilkudziesięciu kilowatów (kW) do kilku megawatów (MW). Montaż elektrowni słonecznych jest usługą dedykowaną inwestorom oraz odbiorcom instytucjonalnym, inaczej niż małe, przydomowe instalacje fotowoltaiczne, których moc nie przekracza kilkudziesięciu kW.

Czym jest elektrownia fotowoltaiczna?

Moc projektów realizowanych
na podstawie umowy EPC
Łączna moc projektów elektrowni słonecznych z fragmentarycznym udziałem Helios Strategia Group
Spółki grupy pracują w branży
energii słonecznej
Realizowanych w Polsce
400
MW
11
lat
1
GW
17
projektów
Budowa farm PV
02
Nasze projekty
Realizujemy projekty budowy elektrowni słonecznych o różnej skali i poziomach trudności
Przy budowie elektrowni słonecznych przestrzegamy strategii „jednego wykonawcy", co pozwala nam zminimalizować ryzyko i zagwarantować pomyślny wynik.
Solar Partnership Group

Budowa farm fotowoltaicznych krok po kroku

Z uwagi na rozmiar inwestycji, podmiot zainteresowany budową farmy słonecznej musi przygotować się na spełnienie określonych obowiązującymi przepisami warunków formalnych. Z tego względu, budowa elektrowni słonecznych najczęściej odbywa się w ramach poszczególnych etapów. Jak założyć farmę fotowoltaiczną? Poniżej szczegółowo opisujemy cały proces inwestycyjny.

Zanim zaczniemy ubiegać się o niezbędne zezwolenia i zlecimy przygotowanie projektu, należy wybrać optymalną lokalizację dla farmy fotowoltaicznej. Biorąc pod uwagę średnie nasłonecznienie na terenie Polski, budowa farmy fotowoltaicznej w naszym kraju ma opinię opłacalnego przedsięwzięcia. Pod uwagę należy wziąć m.in. swobodny dostęp do promieni słonecznych, brak drzew i innych obiektów generujących zacienienie, a także odpowiednio niski współczynnik zapylenia powietrza. W przypadku takich inwestycji jak elektrownia słoneczna budowa powinna być realizowana na działce o odpowiednim areale. Dla wyprodukowania 1 MW energii w naszych warunkach klimatycznych potrzeba ok. 2 hektarów powierzchni. Istnieją także warunki formalne, które musi spełniać wybrany teren. Po pierwsze, teren nie powinien być uwzględniony w przestrzennym planie zagospodarowania, a jeśli takowy plan już istnieje to powinien znajdować się zapis o przeznaczeniu gruntu na cele fotowoltaiki. Teren nie może być objęty programem Natura 2000 ani być chronionym krajobrazem. Na działce nie mogą znajdować się także rzeki i zbiorniki wodne.

Etap 1: lokalizacja planowanego przedsięwzięcia

Etap 2: opracowanie projektu instalacji

Bez stworzenia kompleksowej dokumentacji nie ma możliwości otrzymania koncesji ani warunków przyłączenia elektrowni słonecznej do sieci energetycznej. Zlecając nam projekt farmy fotowoltaicznej, zyskują Państwo pełną gwarancję profesjonalnie opracowanej dokumentacji, w pełni dostosowanej do parametrów planowanej inwestycji oraz uwarunkowań środowiskowych. Projekt koncepcyjny instalacji obejmuje takie dokumenty jak: szczegółowa charakterystyka inwestycji, techniczne specyfikacje urządzeń, dokładny kosztorys oraz zwizualizowana graficznie budowa farmy fotowoltaicznej na działce. Oprócz tego możemy przygotować niezbędne wnioski i pozwolenia (Decyzje o warunkach zabudowy).

Etap 3: wniosek o wydanie warunków przyłączenia

Mając opracowany projekt farmy fotowoltaicznej i chcąc sprzedawać produkowany przez nią prąd, konieczne jest złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia we właściwym zakładzie energetycznym. Pozwoli to ustalić, czy parametry instalacji fotowoltaicznej umożliwiają podłączenie do sieci elektroenergetycznej. Obowiązkowe załączniki do wniosku to:
– dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
– mapa geodezyjna działki,
– Decyzja Ochrony Środowiska,
– decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Złożenie wniosku o warunki przyłączenia wiąże się z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty. W przypadku farm o mocy powyżej 5 MW całość kosztów leży po stronie inwestora. Budowa farmy fotowoltaicznej do 40 kW nie wymaga wnoszenia opłaty, z kolei dla inwestycji w przedziale 40 kW – 5 MW opłatę za wydanie warunków ponoszą wspólnie inwestor oraz zakład energetyczny. Należy pamiętać, że kaucja do zakładu energetycznego w obu przypadkach wynosi 30 000 zł za 1MW.
Dokumentem, bez którego budowa elektrowni fotowoltaicznej nie może zostać rozpoczęta, jest pozwolenie na budowę. Organem, do którego należy skierować wniosek o wydanie takiego zapewnienia jest Starostwo Powiatowe. Głównym dokumentem dla uzyskania PnB jest projekt budowlany przygotowany przez uprawnionych projektantów.

Etap 4: promesa koncesji

Dokumentem, który daje możliwość ubiegać o kredyt albo dofinansowanie, jest promesa koncesji, czyli forma zapewnienia, że zezwolenie na sprzedaż energii do sieci zostanie nam udzielone. Organem, do którego należy skierować wniosek o wydanie takiego zapewnienia (wraz z 21 załącznikami) jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Etap 5: budowa farm solarnych

Pozytywne załatwienie wszystkich formalności (pozwolenie na budowę, brak sprzeciwu lokalnej społeczności, starostwa powiatowego czy urzędu gminy), pozwala rozpocząć montaż elektrowni słonecznych w sposób określony w warunkach przyłączenia oraz projekcie instalacji. Na tym etapie wykonuje się wszystkie niezbędne prace konstrukcyjne związane z posadowieniem fundamentów, umiejscowieniem paneli fotowoltaicznych, stołów, inwerterów czy stacji transformatorowych. Sama budowa elektrowni fotowoltaicznej zajmuje zwykle około 5 tygodni, czyli znacznie mniej niż oczekiwanie na wydanie warunków przyłączenia (zakład energetyczny ma na to 150 dni).

Etap 6: produkcja i sprzedaż energii

Gdy budowa farm fotowoltaicznych dobiegnie końca, a prezes URE wyda koncesję, instalacja może zostać przyłączona do sieci energetycznej. Od tego momentu możliwe jest wytwarzanie prądu z promieni słonecznych. Otrzymanie koncesji stanowi więc ostatni warunek na drodze do uruchomienia własnej elektrowni opartej o moduły fotowoltaiczne.

Gwarancja na wykonane prace
03
Zalety
Helios Strategia Group 12 lat koncentrowała się na pracy
w sektorze energii słonecznej
Spełniamy pełen zakres zobowiązań konstrukcyjnych i gwarancyjnych,
Klient otrzymuje obiekt energetyczny gotowy do pracy.
Solar Partnership Group
Wszystkie etapy budowy realizujemy
z pomocą wykwalifikowanych specjalistów
i specjalistycznej technologii
Realizujemy projekty elektrowni słonecznych
o wysokim współczynniku płynności banków
Relacje partnerskie
z najlepszymi producentami PV-urządzeń
1 MW — budujemy w ciągu 1 miesiąca

Ile kosztuje budowa farm solarnych?

Skomplikowane przedsięwzięcie, jakim bez wątpienia jest budowa elektrowni słonecznych, generuje koszty uzależnione od wielu czynników. Kluczowe z punktu widzenia budżetu, jaki trzeba zaplanować na taką inwestycję, są:
– lokalizacja i cena gruntu pod budowę,
– koszty modułów fotowoltaicznych wraz z osprzętem,
– pozostałe opłaty związane z utrzymaniem farmy.
Biorąc pod uwagę fakt, że budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wymaga działki o powierzchni 2 ha oraz odpowiedniej ilości modułów o określonych parametrach, orientacyjne koszty przedsięwzięcia mogą wynieść od 2-2,2 mln zł wzwyż. Oczywiście do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, dokonując wyliczeń w pełni odpowiadających potrzebom inwestora i projektowanym parametrom instalacji. Budowa elektrowni słonecznych we współpracy z naszą firmą pozwala również obniżyć koszty inwestycji dzięki możliwości negocjowania cen paneli oraz innych komponentów z ich producentem.

Budowa elektrowni fotowoltaicznych – korzyści

Inwestycja w instalacje fotowoltaiczne, oprócz tego, że ma charakter przyszłościowy i proekologiczny, dostarcza także wymiernych korzyści przedsiębiorcom. Benefity te widoczne są w wielu obszarach, takich jak:
- ekonomia: darmowy prąd z promieni słonecznych, niezależność od cen prądu, zwrot z inwestycji dzięki sprzedaży energii do sieci,
- technologia: bezobsługowy i bezawaryjny system, odporność na warunki atmosferyczne, estetyczne wykonanie, nieustanny rozwój technologiczny, możliwość instalacji bezpośrednio na gruncie lub na połaci dachowej, szybki montaż elektrowni słonecznych,
- ekologia: prąd pozyskiwany z odnawialnego źródła, „czysta” energia, brak uciążliwych hałasów oraz zanieczyszczeń produkcyjnych.

Czy Polska to dobry kraj na inwestycję w instalacje fotowoltaiczne?

Biorąc pod uwagę średnie nasłonecznienie terenu, liczbę słonecznych dni w ciągu roku czy natężenie promieniowania na obszarze naszego kraju, Polska jest jednym z lepszych miejsc w Europie do realizacji takich przedsięwzięć jak budowa farm fotowoltaicznych. Oczywiście, trudno porównywać klimat środkowoeuropejski z tym, który panuje na południu kontynentu, jednak również w naszym kraju projekt farmy fotowoltaicznej będzie opłacalną inwestycją do realizacji. Z dokładnych wyliczeń i analiz wynika, że najlepsze tereny pod inwestycje w montaż elektrowni słonecznych znajdują się w centralnej i południowej części kraju.

Zwrot kosztów budowy elektrowni fotowoltaicznej

Kwestią kluczową dla większości inwestorów chcących ulokować swoje pieniądze w instalacje fotowoltaiczne, jest okres, po jakim zwraca się budowa farm solarnych. Podstawę do wyliczenia czasu zwrotu z inwestycji stanowią oczywiście indywidualne wyliczenia, opracowywane dla każdego projektu. To, ile lat upłynie, nim inwestycja zacznie „zarabiać na siebie”, zależy w dużej mierze od wartości zainwestowanych środków oraz cen dystrybucji produkowanej energii elektrycznej. W wielu przypadkach budowa elektrowni fotowoltaicznych zwraca się już po 10 latach, co biorąc pod uwagę kilkumilionowe koszty, z pewnością jest przyzwoitym terminem.

Czy warto inwestować w montaż elektrowni słonecznych?

Wielowymiarowe korzyści płynące z inwestycji w fotowoltaikę, odpowiednie warunki klimatyczne oraz stosunkowo niedługi okresem zwrotu z inwestycji, czynią instalacje fotowoltaiczne opłacalną i przyszłościową inwestycją. Pozatwierdzają również dotychczasowe doświadczenia inwestorów, lokujących własne środki w montaż elektrowni słonecznych. Odpowiednio opracowany projekt farmy fotowoltaicznej w połączeniu z zastosowaniem właściwych komponentów i rozwiązań pozwoli osiągać zakładany zysk w każdym rejonie naszego kraju.

Elektrownia słoneczna budowa

Jeśli poszukują Państwo doradcy, który podpowie jak założyć farmę fotowoltaiczną, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji, przygotujemy wstępną wycenę inwestycji oraz opracujemy kompleksowy projekt elektrowni słonecznej. Naszą specjalnością jest budowa elektrowni fotowoltaicznych w systemie „od koncepcji, do realizacji”. Jednocześnie wykonujemy również poszczególne etapy budowy elektrowni słonecznych jako podwykonawca.

Generalna firma wykonawcza
05
Aktualności
Realizujemy projekty budowy elektrowni słonecznych o różnej skali i poziomach trudności
Przy budowie elektrowni słonecznych przestrzegamy strategii „jednego wykonawcy", co pozwala nam zminimalizować ryzyko i zagwarantować pomyślny wynik.
04
Czy macie jakieś pytania? Napiszcie do nas
Chcecie zbudować elektrownię słoneczną?
Telefon
E-mail
Adres
ul. 11 Listopada 5A/9 56-400 Oleśnica
Solar Partnership Group